ירושה

ירושה

משרד עו"ד אדר מאור-מוסקוביץ' מספק שירותים משפטיים שונים בתחום הצוואות והירושות כגון עריכת צוואה, הגשת בקשות לצווי ירושה, הגשת בקשות לצווי קיום צוואה

מידע כללי על ירושות

במצבים בהם לא הותיר המנוח צוואה או כאשר צוואה נפסלת או אינה מקבלת צו קיום צוואה,

מתחלקת הירושה על פי הקבוע בחוק הירושה המובא בחלקו כדלהלן:

מתוך חוק הירושה, תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון 30/6/98] :

10. יורשים מבני המשפחה

יורשים על פי דין הם:

(1) מי שהיה במות המוריש בן-זוגו;

(2) ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאציהם, הורי הוריו וצאצאיהם (בחוק זה -קרובי המוריש);

11. זכות הירושה של בן-זוג [תיקון: תשל"ג, תשל"ו, תשמ"ה]

(א) בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין כולל מכונית נוסעים השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העזבון -

(1) אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים - חצי ;

(2) אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים - שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן-הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העזבון.

(ב) אם לא הניח המוריש קרוב מן המנויים בסעיף קטן (א) יורש בן הזוג את העזבון כולו.

(ג) המגיע לבן-הזוג על פי עילה הנובעת מקשר האישות, ובכלל זה מה שאשה מקבלת על פי כתובה, ינוכה מחלקו בעזבון; הוראה זו לא תחולעל מה שמגיע לבן זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, או לפי הסכם ממון כמשמעותו באותו חוק, ואינה באה לפגוע בזכותו של בן-זוג לקבל מן העזבון מה שהמוריש קיבל לרגל הנישואין על מנת להחזירו כשיפקעו.

12. סדר העדיפות בין קרובי המוריש [תיקון: תשל"ו]

ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי הוריו.

13. החלקים בעזבון

ילדי המוריש חולקים ביניהם בשווה, וכן חולקים הורי המוריש ביניהם והורי הוריו ביניהם.

תגיות: ירושה, ירושות, חוק הירושה, עו"ד ירושה, עורך דין ירושה במרכז, עו"ד ירושה בחולון, עורכי דין ירושה בראשון לציון, עורך דין ירושה בת ים